25570403

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ [PDF]

 แบบฟอร์ม...แบบรายงาน 3 แบบ และตัวอย่าง คลิกที่นี่ [PDF] , [XLS] , [ODS] ในไฟล์ประกอบด้วย


 • (แบบ คกก.มท.01) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา
 • (แบบ คกก.มท.02) แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา)
 • (แบบ คกก.มท.03) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)
 • ตัวอย่างแบบรายงานสรุปโครงการฯ
  หมายเหตุ แบบคำขอความเห็นชอบยังใช้แบบเดิม ไม่มีการปรับปรุง (แบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบรายงานการจัดหาฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) คลิกที่นี่ 
 •  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อ การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัด มท. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ [PDF]
   (แบบ คกก.มท.04) แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน คลิกที่นี่ [PDF] , [DOC] , [ODT]
    หนังสือแจ้ง สถ. ให้พิจารณาตรวจสอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ใน โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การ เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. ที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ คลิกที่นี่

   • ขอเรียนชี้แจงกับหน่วยงานที่เสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัด มท. จังหวัดสตูล ให้ท่านจัดหาคอมพิวเตอร์ได้ หลังจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ ทังนี้กระบวนการพิจารณาโครงการจะมีการประชุมฯ 2 ครั้ง  
   • เนื่องจากเมล์ satun@moi.go.th มีปัญหาในการรับข้อมูล ขอให้ท่านส่งไฟล์เอกสารการประชุมมายังอีเมล์ rorfah@gmail.com
   • กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดสตูล)
     

    

   ปี 2558

   • หนังสือเวียน แจ้งเกณฑ์ราคากลางฯ ปี 2558   Click

   ปี 2557

               (แบบรายงานการจัดหาที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (Microsoft Word)
               (เกณฑ์มาตรฐานไอซีที ปี 57) ล่าสุด

   ปี 2556

   แบบฟอร์มใหม่
         ๑. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา [xls] , [ods] , [pdf]   ผ่านการประชุมคณะกรรมการฯ มท.  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
         ๒. แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ ของกระทรวง ICT [PDF] ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๖
   ประชาสัมพันธ์ :
     แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
   มติครม เกี่ยวกับเกณฑ์ราคาพื้นฐาน


   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   29 ก.พ. 2555
   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบภาครัฐ
   27 ก.ค. 2552
   คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
   27 ก.ค. 2552
   คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์เกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน
   24 ก.ค. 2552

   เว็บลิงค์

   ข่าวสาร update จากกระทรวงไอซีที
   เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ"
   เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี"
   อกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทาง ขั้นตอนและข้อสังเกตการเสนอโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ เกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท"